COVID-19 WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Warunki korzystania

Regulamin serwisu internetowego „Auto Plaza”
 

§ 1.Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej: „Użytkownik/Użytkownicy”) z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego „Auto Plaza”, dostępnego pod adresem www.autoplaza.com.pl (dalej: „Serwis”).

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. 2013 poz. 1422).

3. Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest „Plaza Motors Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Usługodawca” lub równoważnie „Auto Plaza”), pod adresem: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024240, REGON: 010863822, NIP: 5261016043, o kapitale zakładowym: 10 508 733,68 złotych, adres elektroniczny: [email protected].

§ 2.Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym małoletni pomiędzy 13-tym a 18-tym rokiem życia. Użytkownik o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może korzystać z usług świadczonych za pomocą Serwisu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

2. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną (dalej: „Usługa/Usługi”)
za pomocą Serwisu obejmują:

2.1. informowanie Użytkowników o działalności Auto Plaza;

2.2. umożliwienie Użytkownikom zapoznawania się z treściami udostępnionymi w Serwisie, w tym informacjami o samochodach, innych towarach oraz usługach dostępnych w Auto Plaza, informacjami o promocjach oraz cennikami i katalogami;

2.3. zapewnienie możliwości kontaktu z Auto Plaza za pomocą dedykowanych elektronicznych formularzy umożliwiających zamówienie usługi serwisowej samochodu, zamówienie jazdy próbnej, zamówienie katalogu samochodów, zapytanie o cenę samochodu, zapytanie
o ofertę lub zadanie pytania;

2.4. newsletter Auto Plaza.

3. Usługi świadczone są nieodpłatnie.

4. Usługi, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1, 2.2 i 2.3 są wykonywane w sposób automatyczny, bezpośrednio po skorzystaniu z odpowiedniej funkcji (opcji, przycisku) widocznej w Serwisie. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności tych Usług przez nie mniej niż 90% czasu w każdym miesiącu.

5. Usługa newslettera (ust. 2 pkt 2.4) obejmuje otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o działalności Auto Plaza, obowiązujących promocjach oraz otrzymywanie treści marketingowych (informacji handlowych) dotyczących Auto Plaza i samochodów Ford.

6. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może zrezygnować
z usługi newslettera w każdym czasie, bez podawania przyczyny. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić stosowne żądanie Usługodawcy, np. na adres e-mail: [email protected].

7. W ramach korzystania z Serwisu i Usług zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w tym stanowiących naruszenie prawa lub dobrych obyczajów.

8. Wszystkie dostępne w Serwisie informacje (w tym cenniki, ceny i katalogi) odnoszące się do samochodów, innych towarów lub usług dostępnych w Auto Plaza nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

9. Zdjęcia samochodów zamieszczone w Serwisie (w tym w cennikach i katalogach) stanowią przykładową konfigurację samochodów i nie stanowią oferty Usługodawcy.

§ 3.Wymagania techniczne

1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego (PC) z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Opera
w wersji 9 lub nowszej, Firefox w wersji 2 lub nowszej lub Google Chrome.

2. Serwis jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini).

3. Prawidłowe funkcjonowanie Serwisu wymaga zainstalowania w przeglądarce internetowej Użytkownika wtyczki Adobe Flash Player oraz Adobe Shockwave Player. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji tych wtyczek.  

§ 4.Rezygnacja z usług

1. Użytkownik może w każdym czasie, w tym zarówno w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość, przewidzianym dla konsumentów w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), jak również w terminie późniejszym, zrezygnować z usługi (odstąpić od zawartej na odległość umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną), bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie na piśmie, nadane na adres Usługodawcy („Plaza Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa) lub pocztą elektroniczną, na adres [email protected].

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe. 

§ 5.Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu lub Usług można zgłaszać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy ([email protected]) lub listownie, na adres Usługodawcy („Plaza Motors Poland” sp. z o.o., ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa). Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 

2. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. Reklamacje załatwiane są na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 6.Postanowienia końcowe

1. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:

1.1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

1.2. nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;

1.3. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

1.4. językiem umów zawieranych z Usługodawcą jest język polski.

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies w Serwisie zawiera odrębna „Polityka Prywatności”, dostępna w Serwisie.

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Użytkownikom w wersji elektronicznej w Serwisie,
w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu na urządzeniu końcowym Użytkownika (format .PDF).


Pobierz regulamin serwisu internetowego "Auto Plaza"

Promocje

 • Promocja kończy się: 30.06.2022

  NOWE SAMOCHODY

  Ford Puma Hybrid

  Ford Puma Hybrid
 • Promocja kończy się: 30.06.2022

  NOWE SAMOCHODY

  FORD KUGA HYBRID

  FORD KUGA HYBRID
 • Promocja kończy się: 30.06.2022

  NOWE SAMOCHODY

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat
 • Promocja kończy się: 30.06.2022

  SERWIS

  Akcja Klimatyzacja Dezynfekcja PRO

  Akcja Klimatyzacja Dezynfekcja PRO
 • Promocja kończy się: 15.04.2023

  SERWIS

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat
 • Promocja kończy się: 15.04.2023

  SERWIS

  Рекомендовані ціни на періодичні техогляди для транспортних засобів до 4 років

  Рекомендовані ціни на періодичні техогляди для транспортних засобів до 4 років
 • Promocja kończy się: 30.06.2022

  NOWE SAMOCHODY

  Mustang Mach-E w salonie Auto Plaza

  Mustang Mach-E w salonie Auto Plaza
 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  SERWIS

  Ford Video Check

  Ford Video Check
 • Promocja kończy się: 30.06.2022

  SERWIS

  Serwis Door2Door z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa

  Serwis Door2Door z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa
 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  SERWIS

  Dedykowany Serwis Forda Transit

  Dedykowany Serwis Forda Transit
 • Pokaż najnowsze promocje Auto Plaza
Pokaż najnowsze promocje Auto Plaza

Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od Auto PlazaOpinie