COVID-19 WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW >>>

Projekty, które zmieniają nasz świat

W ramach programu „Neutralny bilans emisji CO2 Castrol, wspólnie z BP Target Neutral, wspiera wiele różnych projektów neutralizacji emisji dwutlenku węgla na całym świecie. Każdy z nich przynosi nie tylko korzyści dla środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, lecz także poprawia jakość życia okolicznych mieszkańców – wpływa na pozytywnie na zdrowie, podniesienie poziomu edukacji, wyrównanie statusu kobiet i mężczyzn czy rozwój ekonomiczny.

Każdy z projektów jest wybierany przez forum składające się z niezależnych organizacji, jak The Climate Group, Fauna and Flora International oraz Forum for the Future i musi spełniać wymagania kodeksu najlepszych praktyk IRCQA, uznanej organizacji przemysłowej. W trakcie realizacji projekty są na bieżąco kontrolowane podczas wizyt na miejscu. Wszystko po to, aby mieć pewność, że wdrażane działania są w stanie zapewnić obiecane korzyści dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa. BP Target Neutral skupia się na projektach, które gwarantują największą redukcję CO2 za rozsądną cenę oraz zapewniają korzyści społeczne. W związku z tym, że ograniczenie emisji dwutlenku węgla to wyzwanie na skalę światową, nie ma znaczenia, w której części świata realizowany jest projekt, ponieważ jego pozytywny wpływ nasze życie jest taki sam.

Każdy może przyczynić się do neutralizacji emisji CO2 poprzez zakup kredytów węglowych, za pośrednictwem naszego salonu. Pozwala to na wspieranie wszystkich projektów. Są to różne przedsięwzięcia, jak na przykład ochrona lasów Parku Narodowego Dolnej Zambezi w Zambii, czy dystrybucja małych, domowych biogazowni w milionie gospodarstw domowych w Chinach.

Poszczególne projekty

 •  

  Projekt zakłada ochronę obszaru Rufunsa Conservancy, zajmującego ponad 38 tysięcy hektarów w Dolnej Zambezi w prowincji Lusaka. Jest to jeden z ostatnich nienaruszonych lasów w tym miejscu, 60-kilometrowy bufor Parku Narodowego, który stanowi ważny transgraniczny teren ochrony. Celem projektu jest ograniczenie wycinki lasów poprzez wdrożenie szeregu działań, które mają uniezależnić lokalny przemysł od drewna, poprawić jakość życia i przedsiębiorczości, a także wprowadzić systemy zarządzania – monitorowanie infrastruktury, bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i bioróżnorodności. Każdego roku pozwoli on na ograniczenie emisji dwutlenku węgla średnio o 210 tys. ton, przy założeniu, że projekt będzie realizowany przez 30 lat. To tak, jakby z dróg zniknęło 48 tysięcy samochodów (wyliczenia na podst. współczynnika emisji z wytycznych DERFA oraz danych What Car). Wspieranie lokalnej społeczności w eliminacji wylesiania zapewnia szereg różnych działań uświadamiających lokalną społeczność o tym, że wylesianie wiąże się z niezwykle szkodliwymi skutkami dla środowiska, ale też konkretnych rozwiązań, dających na przykład możliwości zatrudnienia, które stanowią alternatywę dla pracy przy wycince lasów. Jednym z przykładów są szkolenia organizowane cyklicznie dla rolników dotyczące pielęgnacji zwierząt gospodarskich i sposobów wsparcia małych biznesów, które mogą występować w roli lecznic weterynaryjnych. Tworzone są też nowe, lokalne miejsca pracy, od pracowników domowych i budowy po osoby zajmujące stanowiska kierownicze. Wdrażane są usprawnienia istniejącej infrastruktury, w tym także instalowanie oświetlenia solarnego. Ważnym elementem jest też bliska współpraca z lokalnymi władzami i instytucjami oraz zaangażowanie członków społeczności w określenie granic nienaruszonych lasów w celu ich ochrony w zamian za wspieranie produktów niepochodzących z drewna i cykliczne płatności za aktywną ochronę lasu.

 •  

  Projekt zakłada dystrybucję małych biogazowni, które mają być docelowo zainstalowane w milionie gospodarstw domowych o niskich dochodach w prowincji Syczuan w Chinach. Dzięki zastępowaniu paliw stałych, które były do tej pory głównym źródłem energii, projekt przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków, a dzięki temu zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych chorób układu oddechowego. Systemy produkcji biogazu można też podłączyć do domowych toalet, co prowadzi do poprawy sytuacji sanitarnej. Dodatkowo są tworzone nowe miejsca pracy dla murarzy i techników. I co najważniejsze – projekt przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla. W jaki sposób? W biogazowniach dochodzi do beztlenowej fermentacji obornika i odzysku produktu ubocznego reakcji, jakim jest metan. Uzyskiwany biogaz zasila takie urządzenia, jak kuchenki, szybkowary do ryżu, podgrzewacze wody, a także oświetlenie, co sprawia, że zastępuje wykorzystywany wcześniej węgiel. Ponadto zamknięcie obornika w biogazowniach ogranicza powstawanie gazów, które są uwalniane bezpośrednio do atmosfery, gdy nawóz fermentuje w otwartych dołach. Realizacja projektu powoduje wypieranie paliw stałych, takich jak węgiel jako głównego surowca energetycznego w gospodarstwach domowych. To wpływa także na rozwój ekonomiczny regionu, bo dzięki odnawialnemu i niedrogiemu źródłu energii, jakim jest biogaz, gospodarstwa domowe mogą oszczędzić pieniądze przeznaczone wcześniej na zakup węgla. Ponadto, w ramach obecnego programu w całym regionie przy budowie biogazowni zatrudnionych jest ponad 10 tysięcy pracowników. Planowany jest spadek emisji o 1,936 mln ton CO2.

 •  

  Projekt ma na celu zmianę używanego przy produkcji magnezu gazu SF6, bardzo silnego gazu cieplarnianego wpływającego na globalne ocieplenie 23 900 razy szybciej niż CO2, na alternatywny, przyjazny dla środowiska gaz. Działania te są realizowane w zakładach produkcyjnych firmy Meridian Magnesium Products, wytwarzającej części samochodowe ze stopów magnezu, mieszczących się w stanie Michigan w USA. W wyniku współpracy z amerykańską Agencją Ochrony Środowiska firma znalazła mieszankę gazów pod nazwą NOVECTM 612, które są przyjazne dla środowiska. Jest to jednak jedna z najdroższych mieszanek na rynku. Aby wspomóc finansowanie tego rozwiązania, opracowano metodologię kredytu węglowego, która pozwala producentom wyrobów z magnezu oraz cynku, na generowanie, weryfikację i sprzedaż kredytów węglowych. Projekt zmniejszył emisję gazów cieplarnianych o ekwiwalent ok. 200-250 tysięcy ton CO2 rocznie. W uznaniu za działania na tym polu, firma Meridian otrzymała nagrodę International Environmental Responsibility Award przyznawaną przez International Magnesium Association w celu wyróżnienia firm, które odgrywają ważną rolę w redukcji śladu węglowego przemysłu związanego z magnezem.

 •  

  Trzy amerykańskie uniwersytety – Ball State University, Indiana, kampus Urbana-Champaign należący do University of Illinois oraz Southern Oregon University wspólnie redukują znaczną część ekwiwalentu dwutlenku węgla dzięki zastosowaniu różnych metod i technologii zwiększających wydajność energii w każdym z kampusów. Uniwersytety wdrożyły wiele technologii pozwalających na ograniczenie emisji CO2, jak na przykład ogrzewanie geotermalne, zastosowanie energii słonecznej czy poprawa wydajności energetycznej budynków. Prowadzą też programy edukacyjne informujące o ekologicznych praktykach i zrównoważonym rozwoju. W Ball State University, który posiada ponad 100 budynków, powstał największy w kraju system geotermalny o zamkniętym obiegu, który zastąpił wcześniej wykorzystywane kotły opalane węglem oraz układy wody chłodzonej i pozwolił na siedmiokrotne zwiększenie wydajności. Na terenie kampusu wyeliminowano roczną emisję 85 000 ton dwutlenku węgla, 240 ton tlenku azotu, 200 ton cząstek stałych, 80 ton tlenku węgla i 1400 ton dwutlenku siarki. Zmiana pozwoliła zredukować ślad węglowy uniwersytetu niemal o połowę. Kampus University of Illinois Urbana-Champaign zredukował zużycie energii przez ponad 600 należących do niego budynków o ok. 20%, emisję gazów cieplarnianych o 15% oraz uzyskał 5% energii ze źródeł odnawialnych. Cele na kolejne 5 lat (licząc od roku 2015) przewidują uzyskiwanie 120 000 MWh energii odnawialnej ze źródeł o niskiej emisji dwutlenku węgla rocznie oraz 12 500 MWh energii słonecznej produkowanej na terenie kampusu rocznie. Southern Oregon University jest pierwszym uniwersytetem w kraju, który bilansuje 100% swojego zużycia wody. Produkuje też własną energię odnawialną przy użyciu paneli fotowoltaicznych o mocy 56 kW i zapewniających 70 000 kWh energii rocznie, a także wykorzystuje najnowsze, ekologiczne technologie mieszkaniowe.

 •  

  Projekt zakłada instalację 35 tysięcy pieców kuchennych do 2019 roku w gospodarstwach domowych w Meksyku. Dla około 80% domów drewno wciąż jest podstawowym opałem, a większość z nich gotuje na otwartym ogniu, przez co paliwo jest spalane mało efektywnie. Taki sposób opalania przyczynia się do problemów z układem oddechowym i powstawania oparzeń, a z racji tego, że jest mało efektywny sprawia, że zapotrzebowanie na drewno jest wyższe, co sprzyja wylesianiu. Każda nowoczesna kuchenka powinna wyeliminować mniej o blisko 3 tony emisji CO2 rocznie. Przyczyni się do ograniczenia wylesiania i degradacji gleby, przyniesie korzyści finansowe, wpłynie na poprawę zdrowia i pozwoli na zrównoważony rozwój gospodarczy Meksyku za sprawą bardziej efektywnego spalania drewna. Dzięki pokazom i szkoleniom realizacja projektu będzie miała także pozytywne skutki społeczne w dziedzinie edukacji i świadomości społecznej.


Dowiedz się więcej:

Aktualności i wydarzenia


Zasady i warunki Polityka prywatności Kariera